Du er her. Holstebro Strandjagtforening > Foreningen > Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Ordinær generalforsamling

Referat

Møde fredag den 14.11.17 - Strandjagtforening

Pkt 1: Valg af dirigent

Enstemmigt vedtaget til Freddy Hansen

Pkt 2: Valg af referent

Uden det store kampvalg blev dette hverv betroet til Martin Green

Pkt 3: Fastsættelse af kontingent for 2018

Bestyrelsen fremlagde deres anbefaling som var at holde kontingentet på samme niveau.

Dette blev enstemmigt vedtaget uden modsætninger.

Pkt. 4: Formandens beretning

Formanden Kim Jensen berettede omkring det forgangne år.

Specielt blev der lagt vægt på:

–       konstitueringen af ny formand midt på året grundet tidligere formand var nødt til at trække sig grundet jobsituation.

–       Sammenlægning med jagtforeningen på ringkøbingvej, som i denne stund meddeles at være sat på hold ind til en løsning er fundet for hvordan denne forening kommer ud af dets lejemål på garnisionsområdet, da der kan være store omkostninger vedhæftet en udflytning.

 Pkt 5: Fremlæggelse af revideret regnskab

Fremlagt af Torben Mauritson blev der fremvist en god og sund økonomi med en betydelig medlemsfremgang.

Der blev stillet enkelte spørgsmål til punktet ”diverse”, som blev efter nogen diskussion forklaret til fulde af kassereren. Der vil blive set på hvordan man evt. kan dele denne post yderligere op, men der er visse begrænsninger i regnskabsprogrammet.

En enkelt så gerne man fandt penge til at renovere Olympisk trap banen.

Pkt 6: Afstemning af jagt på skydebanen (Indkommet forslag)

Dette er p.t. ikke tilladt i en uskreven regel da det ikke fremgår af vedtægter.

Da det synger på sidste vers m.h.t. nyjægerjagt i Tvis Mølle blev dette forslag fremstillet med henblik på at afholde 2-4 nyjægerjagter på strandjagtsforeningens område som substitut. Dertil vil der evt. komme lidt hands-on i vildtpleje.

Flertalsmæssigt vedtaget!

Pkt 7: Afstemmelse om fjernelse af paragraf 10.4 i vedtægterne, samt ændring af paragraf 10.5 til ”Bestyrelsen vælger selv i sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær”. Ved evt godkendelse bortfalder 7.4 ”Valg af formand/kasserer”. (Indkommet forslag)

Ovenstående blev  oversat til ”bestyrelsen konstituerer sig selv”, som står i de fleste andre vedtægter.

Forslag vedtaget ved flertal (22 for / 4 mod). Fremtidige dagsordner for generalforsamlinger tilrettes.

Pkt 8: Valg af formand

Bortfaldt ved vedtagelse af pkt 7.

Pkt 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer

5 stk på valg eller udtrådt.

Følgende var opstillet med tilhørende stemmer.

–       Kim Jensen (23 stemmer)

–       Henrik Nielsen (16 stemmer)

–       Torben Hartkopf (14 stemmer)

–       Martin Green (14 stemmer)

–       Lars Markussen (18 stemmer)

–       Garry Merrild  (14 stemmer)

–       Ulrik Løcke (11 stemmer)

I samråd mellem Garry, Martin og Torben H, valgte Garry at optage en suppleant post.

Bestyrelsen har på et efterfølgende møde den 21. Dec 2018 konstitueret sig følgende:

Formand:                                     Kim Jensen

Næstformand:                       Torben Hartkopf

Kasserer:                                      Torben Mauritson (Var ikke på valg)

Bestyrelse:                                   Henrik Nielsen

                                                       Lars Markussen

                                                       Martin Green

                                                       Michael Hansen (Var ikke på valg)

Pkt 10: Valg af suppleanter

Det blev vedtaget at de der ikke fik stemmer nok til at komme i bestyrelsen blev suppleanter i rækkefølge efter højst antal stemmer. Garry optog efter eget valg efter stemmelighed en suppleant post.

Suppleanter blev derfor: Garry Merrild , Ulrik Løcke

Pkt 11: Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter

Jens Bak var på valg og genopstillede. Genvalg vedtaget.

Pkt 12: Eventuelt.

Det blev talt om den lejede jagt på Høvsøre grundet rygter om ekspropriationer i området. Det vedkommer ikke jagtområdet efter bestyrelsen vidende.

Køb af stark-varer blev nævnt grundet mangeårig opbakning fra Øster Hjerm brugs. Dette vil blive taget til efterretning.

Flere så gerne at flere sporting-skytter hjalp til under events i andre discipliner. Fra bestyrelsens side lød det at der ikke forfordeles nogle discipliner og  opfordrede medlemmer til at hjælpe til ”globalt”.

Der blev talt om at nedsætte et flugtskydningsudvalg til at planlægge skydninger i alle discipliner.

Der blev fremhævet at bestyrelsen bør prioritere genopbygning af Nordisk Trap.

 

REFERENT: Martin Green
Pressemeddelelse

Holstebro d. 24 september 2017.

 

P R E S S E M E D D E L S E

Den 3. juni (kan læses under denne) udsendte bestyrelsen i Holstebro strandjagtforening (HSJ) en pressemeddelelse, som gik på et rygte om, at bestyrelsen i HSJ benyttede sig af operatørkort, som betaling for skydning. I den forbindelse opfordrede bestyrelsen medlemmer, som ikke medlemmer af foreningen til at henvende sig med oplysninger, som kunne bekræfte omhandlende rygte. Al henvendelse om ovenstående rygte kunne ske til Formand Kim Jensen eller Torben Mauritson, samt generelle medlemmer af bestyrelsen i HSJ.

BESTYRELSEN HAR IKKE MODTAGE OPLYSNINGER SOM VERIFICERER RYGTET!

Bestyrelsen har dog fra flere uafhængige kilder modtaget oplysninger om den person, som har skabt og spredt rygtet. Det naturligvis meget utilfredsstillende og bestyrelsen ser meget alvorligt på sagen og overvejer i den forbindelse, at anlægge injuriesag mod den pågældende person.

Samtidigt vil bestyrelsen i HSJ gerne have en debat i gang og evt. høre fra de omkringliggende foreninger, deres medlemmer, og personer, som måtte have en holdning til sådan en adfærd? Skal vi / os i foreningerne acceptere sådanne ubegrundet beskyldningen fremadrettet? eller kan vi gøre noget sammen for at stoppe denne udvikling?

/Bestyrelsen

 

Pressemeddelelse!

Holstebro d. 3 juni 2017.

Det er kommet bestyrelsen i Holstebro Strandjagtforening for øre, at der florerer et rygte om, at bestyrelsesmedlemmer i Holstebro Strandjagtforening anvender operatør-kort som betaling for skydning – det rygtes, at bestyrelsen skyder gratis.

 

Bestyrelsen vil gerne understrege, at det anses for værende tyveri hvis der skulle være personer, som uretmæssigt tilkommer sig aktiver, som ejes og kontrolleres af Holstebro Strandjagtforening – tyveri medfører bortvisning fra Holstebro Strandjagtforening og vil blive politi-anmeldt.

 

Bestyrelsen vil gerne opfordrer alle til at henvende sig hurtigst muligt, hvis man har kendskab til ovenstående rygte – bestyrelsen ser meget alvorligt på dette og vil handle omgående på information, som kan bekræfte eller afkræfte, at ovenstående finder sted.

 

Bestyrelsens vigtigste opgave er, at formidle og forvalte Holstebro Strandjagtsforening aktiver, i overensstemmelse med medlemmernes forventninger og interesser – dette arbejder vi på hver dag!

 

Henvendelse om ovenstående kan ske til personer i Holstebro Strandjagtforenings bestyrelse – se foreningens hjemmeside www.strandjagt.dk for kontaktinformationer.

 

Da vi ser meget alvorligt på sådanne rygte, vil foreningens formand, Kim Jensen og næstformand Torben Mauritson arbejde ihærdigt for at få klarhed i denne sag – kontaktinformationer fremgår nedenfor:

Kim Jensen                                                       Torben Mauritson

 

Tlf. 24218024                                                     Tlf. 2171 1167

snedkergaarden@live.dk                               mauritson@webspeed.dk

Arkiv "klik" for at åbne de enkelte dokumenter:

 

Dagsorden_bestyrelsesmøde_06_2015-16_29.03.2016.pdf 

Bestyrelsesmøde_05_2015-16_16.03.2016.pdf

Dagsorden_bestyrelsesmøde_05_2015-16_08.03.2016.pdf

Bestyrelsesmøde_04_2015-16_08.03.2016.pdf

Dagsorden bestyrelsesmøde_#04_2015-16_08.03.2016.pdf

Bestyrelsesmøde_#03_2015-16_09.02.2016.pdf

Dagsorden bestyrelsesmøde #03_2015-16_09.02.2016.pdf

Bestyrelsesmøde_#02_2015-16_05.01.2016.pdf

Dagsorden_bestyrelsesmøde_#02_2015-16_05.01.2016.pdf

Bestyrelsesmøde_#01_2015-16_01.12.2015.pdf

Ordinær_generalforsamling_2015_-_26.11.2015.pdf