Vedtægter

Vedtægter for Holstebro Strandjagt Forening
LOKALFORENING under DANMARKS JÆGERFORBUND (DJ.)

1.0 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Holstebro Strand Jagtforening.
1.2 Foreningens hjemsted er Holstebro kommune.
1.3 Foreningen er tilsluttet Dansk Flugtskydnings Forbund (DFF). og DSkyU.

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2 D J hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

3.0 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesse i tilslutning til DJ`s formål.

3.2 NY.Foreningen kan give medlemmer, der ikke har jagttegn, våbenpåtegning til glatløbede haglvåben. Foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på sådan en måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.

4.0 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.
4.2 Foreningen kan optage medlemmer, som alene ønsker medlemskab af Dansk Flugtskydnings Forbund (DFF)
Disse medlemmer har alene ret til deltagelse i arrangementer under Dansk Flugtskydnings Forbund (DFF=.
Disse medlemmer betaler samme kontingent som ordinære medlemmer.

5.0 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ`s vedtægter §§ 36 - 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ`s hovedbestyrelse.
5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i DJ`s medlemsblad og/eller offentliggøres på foreningens hjemmeside, med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning om foreningen virke siden sidste ordinære generalforsamling.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Fastlæggelse af kontingent.
Valg af formand eller kasserer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter.
Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
eventuelt.


8.0 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter.

8.2 NY.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske på samme vilkår som § 7.3

9.0 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har èn stemme.
9.3 Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0 Bestyrelse
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en Formand og næstformand og kasser og en sekretær, først komne Bestyrelsesmøde efter generalforsamling..
10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer dette.
10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har èn stemme.
10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11.0 Tegningsret
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0 Formue og regnskabsår
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret er 1/11 - 31/10.

13.0 Revision
13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2 Der foretages revision 2 gange årlig
13.3 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.4 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0 Sammenslutning
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 at samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0 Opløsning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst èn og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.0 Ikræfttræden
16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 2015, træder i kraft, når de er godkendt af DJ


Godkendt af DJ's hovedbestyrelse

Oprettet den 16-12-2007

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes